Το www.brands2u.gr δεν ευθνεται για τυχν τυπογραφικ λθη σε τιμς, χαρακτηριστικ φωτογραφες και διατηρε το δικαωμα αλλαγς τιμν χωρς προειδοποηση και σε κθε περπτωση ισχει η τιμ που αναγρφεται κατ το χρνο παραγγελας.

Γνονται αποδεκτς παραγγελες και εκτελονται μνο εντς της Ελλδος. Παραδσεις παραγγελιν πραγματοποιονται καθημεριν εκτς Σαββτου, Κυριακς και αργιν.

Οι τιμς που αναγρφονται εναι οι τελικς, δηλαδ συμπεριλαμβνεται και ο Φ.Π.Α. Το brands2u.gr διατηρε το δικαωμα να μεταβλλει τις τιμς χωρς προηγομενη ειδοποηση των πελατν. Σε κθε περπτωση ωστσο, ο πελτης κατ το χρνο παραλαβς του προντος που παργγειλε θα καταβλλει το τμημα, το οποο αναγραφταν κατ το χρνο της παραγγελας.

Με την ολοκλρωση της παραγγελας, ο πελτης θα λβει απ το brands2u.gr  μσω email  /και με τηλφωνο την επιβεβαωση της παραγγελας.

Η παρδοση γνεται το αργτερο εντς 2-3 εργσιμων ημερν απ την ημρα της παραγγελας και εξαρτται απ τη διαθεσιμτητα των προντων και φυσικ απο τον τπο διαμονς του παραλπτη (δυσπρσιτες περιοχς - γονες γραμμς κλπ).

Η παραλαβ των προντων γνεται  μσω των εταιρειν ταχυμεταφορν.

Τα προντα συσκευζονται και παραδδονται στην courier σε υπρ-ριστη κατσταση.

Το brands2u.gr δεν ευθνεται για ελαττματα κακ ποιτητα των προντων τρτων κατασκευαστν που διαθτει στους πελτες του, επειδ τα εμπορεματα παραλαμβνονται απ τους προμηθευτς τους /και τους κατασκευαστς τους, συσκευασμνα σε κλειστ κουτι. Σε περπτωση ελαττωματικο προβληματικο προντος πρπει να επικοινωνσετε με το brands2u.gr και απ τη στιγμ που δεν εναι δικ σας υπαιτιτητα να αντικατασταθε το προβληματικ προν.

Ο πελτης διατηρε το δικαωμα να επιστρψει τα προντα που αγρασε, αζημως και χωρς υποχρωση ανακονωσης του λγου για τον οποο επιθυμε την επιστροφ των προντων, εντς τριν (3) ημερολογιακν ημερν απ την ημερομηνα παραλαβς. Στην περπτωση αυτ, επιβαρνεται με το μεσο κστος επιστροφς των προντων. Οι επιστροφς θα γνονται δεκτς μνο εφσον τα προντα που ο πελτης επιθυμε να επιστρψει βρσκονται στην δια ακριβς κατσταση στην οποα παρελφθησαν, χωρς δηλαδ να χουν αποσφραγισθε, χρησιμοποιηθε, να χει παραβιασθε η συσκευασα τους. Γενικτερα οποιαδποτε επιστροφ προντων  γνετε μνο κατπιν τηλ. σηνενησης η αποστολς e- mail στο info@brands2u.gr

Επιστροφς προντων γνονται δεκτς εντς 10 ημερν.

Θα γνεται αποδεκτ μνο η επιστροφ των προντων που βρσκονται σε ριστη κατσταση στην αρχικ τους συσκευασα με πλρες περιεχμενο (εξαρτματα, οδηγες χρσης, κτλ.)
Παρακαλ, σημειστε τι τα ξοδα μεταφορς εμππτουν στον πελτη κατ την αποστολ του προιντος (το προιν αποστλλεται με ευθνη του πελτη).
Σας συμβουλεουμε να επιστρψετε το προν ως συστημνο δμα. Κτι ττοιο εναι απαρατητο σε περπτωση κλοπς απλειας απ τις μεταφορικς υπηρεσες. Σε κθε περπτωση, η επιστροφ πραγματοποιεται υπ'ευθνη του Πελτη.
Κθε προιν που θα χει υποστε ζημις, του οποου η συσκευασα θα χει υποστε φθορς, δε θα λβει αποζημωση. Αν το προν που επιστρφηκε εναι ελλιπς χει υποστε ζημις.

Κατ την αποζημωση, ο πελτης αποζημινεται στον λογαριασμ της πιστωτικς κρτας με την οποα πραγματοποιθηκε η πληρωμ σε περπτωση εμβσματος με αντστοιχο τραπεζικ μβασμα σε λογαριασμ που θα υποδειχθε απ τον πελτη.

Το ηλεκτρονικ κατστημα λειτουργε στην ηλεκτρονικ διεθυνση www.brands2u.gr υπ τους ρους και προποθσεις που παρουσιζονται παραπνω. Για οποιαδποτε διαφορ η αντιδικα αρμδια εναι τα δικαστρια Αττικς Αθηνν. Η χρση του ηλεκτρονικο καταστματος προποθτει την ανεπιφλακτη αποδοχ λων των παραπνω ρων και προποθσεων. Εν ο χρστης διαφωνε με κποιους λους τους ρους χρσης του ηλεκτρονικο καταστματος, οφελει να απχει απ τη χρση του, αλλις δηλνει τι χει αποδεχτε ανεπιφλακτα, λους τους ρους και τις προποθσεις λειτουργας του.